Algemene Voorwaarden Mode Incolors 

PDF downloaden


1. Algemeen
1. Incolors houdt zich bezig met uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot kleur- en stijlanalyse, coupeusediensten en vergelijkbare werkzaamheden.
2. Op alle werkzaamheden en aanbiedingen van Incolors zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing;
3. Van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven;
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

2. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. Afnemer : iedere consument of rechtspersoon die met Incolors in contact treedt over een prijsopgave,
offerte of de totstandkoming van een Overeenkomst;
2. Klant : Afnemer, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
3. Overeenkomst : iedere Overeenkomst die tussen Incolors en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
4. Order : iedere opdracht van de Afnemer aan Incolors;
5. Overmacht : elke van de wil van Incolors onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Incolors kan worden verlangd,
ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was.
Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere
problemen bij de levering door Incolors of haar toeleveranciers.

3. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Incolors en de Afnemer. De Algemene Voorwaarden zijn aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de Overeenkomst ter hand gesteld.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de Afnemer deze Algemene Voorwaarden ook inzien op de internetsite van Incolors (www.incolors.nl) of aan Incolors verzoeken zorg te dragen voor kosteloze, onmiddellijke toezending van een exemplaar daarvan.
3. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren te allen tijde boven inkoopvoorwaarden van de Afnemer. Voor zover nodig wijst Incolors hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van de Afnemer van de hand.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.

4. Offertes en Aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen, het Incolors drukwerk en de Incolors website daaronder begrepen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een aanvraag.
2. Incolors kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien Afnemer naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een Overeenkomst komt tot stand wanneer Incolors feitelijk aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van daarvan dan wel wanneer Incolors de totstandkoming van de Overeenkomst heeft bevestigd.

5. Wijzigingen
1. De Algemene Voorwaarden kunnen door Incolors eenzijdig worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking 1 maand nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt.
De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande Overeenkomsten.
2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Incolors zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst en maken derhalve geen deel uit van deze Algemene Voorwaarden.


6. Eigendomsvoorbehoud
1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Incolors zich de rechten en bevoegdheden voor die Incolors toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De in het kader van de Overeenkomst eventueel door de Incolors tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Incolors, ongeacht of deze aan de Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
3. Alle van- of namens Incolors in het kader van de analyse verkregen informatie/materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na schriftelijke toestemming van Incolors.
4. De Afnemer vrijwaart Incolors voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

7. Annuleringen
1. De Afnemer heeft het recht om een Overeenkomst schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot twee weken voor aanvang is Incolors gerechtigd Euro 25,00 annuleringskosten in rekening te brengen.
2. Incolors heeft het recht zonder opgave van redenen een Overeenkomst te annuleren in welk geval de Afnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Incolors betaalde bedrag. Incolors is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden, het tijdstip en de locatie van de uitvoering van de Overeenkomst te wijzigen.
3. Incolors heeft het recht zonder opgave van redenen een Afnemer voor de deelname uit te sluiten, in welk geval de Afnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Incolors betaalde bedrag.
4. Incolors behoudt zich het recht voor de afspraak van een Afnemer die meer dan een uur te laat komt te verplaatsen. De kosten voor deze afspraak, inclusief voorrijdkosten, zullen ten lasten van de Afnemer komen.

8. Prijzen
1. Indien de Afnemer een Klant is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen. Indien de Afnemer geen Klant is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen. Dit alles tenzij door Incolors anders wordt vermeld.
2. Indien na het sluiten van een Overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering of beëindiging van de werkzaamheden, prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, is Incolors gerechtigd de prijzen die gelden op de datum van bestelling door te berekenen.
3. Indien de omstandigheden voortvloeiende uit het op verzoek van de Afnemer verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst, na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Incolors het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Afnemer door te berekenen.
4. De Afnemer dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 14 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.
5. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Incolors op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

9. Betalingen
1. Incolors hanteert een betalingstermijn van 14 dagen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen onverkort binnen de betalingstermijn aan Incolors betalen.
2. De Afnemer is niet bevoegd tot verrekening.
3. Indien op enig moment bij Incolors gerede twijfel bestaan betreffende de kredietwaardigheid van de Afnemer, heeft Incolors het recht, alvorens (verder) te presteren, van de Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Incolors, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van de Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Incolors.
4. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Afnemer direct in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Incolors op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de Afnemer in verzuim is de Afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.
6. Indien Incolors, nadat de Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
7. De Afnemer wordt geacht als eerste te presteren.
8. Alle door Incolors redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de Afnemer van al hetgeen zij aan Incolors is verschuldigd, komen voor rekening van de Afnemer.
9. Indien Incolors de Afnemer in rechte moet betrekken om naleving van de Overeenkomst af te dwingen, is de Afnemer gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure werkelijk gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbestand en raadslieden, te betalen indien Incolors geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

10. Garantie
1. De door Afnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Afnemer kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Afnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Afnemer geen invloed op kan uitoefenen.
4. De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Afnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Incolors in staat is adequaat te reageren.
De Afnemer dient Incolors in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Afnemer de gebrekkige
zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Incolors, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Incolors te retourneren en de eigendom daarover aan Incolors te verschaffen, tenzij Incolors anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Afnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer.

11. Aansprakelijkheid
1. Incolors verplicht zich de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Incolors aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van de Afnemer op grond van de verkregen informatie. De eventuele aansprakelijkheid van Incolors is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de Afnemer aan Incolors verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Incolors aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld foutieve kleding en makeup aankopen.
2. Indien door Incolors geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Incolors jegens de Afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.
3. Onverminderd het bovenstaande is Incolors niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Afnemer.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Incolors.

12. Overmacht
1. Indien Incolors door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Onder Overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Incolors niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Incolors door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.
3. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Incolors;
c. Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Incolors toe of van Incolors naar de Afnemer wordt gehinderd of belemmerd;
d. Oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;
4. In geval van overmacht heeft Incolors het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van
schadevergoeding.
5. Na ontbinding van de Overeenkomst heeft Incolors recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud Incolors slechts heeft voor zover de Afnemer daar voordeel bij heeft.
6. In geval van Overmacht heeft de Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Incolors als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
7. Incolors zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

13. Ontbinding
1. Ontbinding van een Overeenkomst dient bij aangetekend schrijven te geschieden, na voorafgaande schriftelijke in gebreke stelling met gunning van een redelijke termijn om alsnog na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, waarbij tekortkomingen vooraf nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.
2. Indien de Afnemer niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting zoals uiteengezet in artikel 9 kan incolors zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
3. Indien de Afnemer een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van reeds door Incolors verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen één maand na het overlijden van de Afnemer aan Incolors schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan Incolors het recht heeft de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
4. De Afnemer is gehouden de door Incolors tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden te betalen.

14. Afwikkeling van geschillen
1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
2. Op elke overeenkomst tussen Incolors en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst