Cursusvoorwaarden Online Cursussen


Deze voorwaarden hebben betrekking op zowel de Zelfstudie cursussen als de Virtual Classroom cursussen op Fashion School Mode Incolors
 

Aanmelden

Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier of email.
Als je deelneemt aan de cursus, stem je automatisch in met de volgende voorwaarden.
 
  • De inschrijving is geldig nadat je van Online Fashion School Mode Incolors een ontvangstbevestiging hebt gekregen.
  • Jouw inschrijving is een plaatsreservering. Nadat wij de betaling hebben ontavangen wordt je inschrijving definitief .
  • Zijn er in een les te weinig cursisten? Dan kan de cursusstart veranderen totdat er minimaal 5 cursisten voor de cursus ingeschreven ijn.
  • De groepsgrootte is maximaal 10 deelnemers.
  • De wekelijkse lessen duren twee uur. Tijdens schoolvakantie (Nederland midden) zijn er geen lessen.
  • Op de dag van de start van de cursus ontvang je alle gegevens en codes om op de ZOOM-les in te loggen en toegang tot de lesmaterialen.
  • Cursisten maken gebruik van PDF en video instructies voor thuisstudie op de lesomgeving van Online Fashion School Mode Incolors
  • De lesmaterialen zijn voor eigen gebruik. Doorgeven van het lesmatieriaal aan derde is streng verboden.
  • Voor de les geldt een kosteloze opzegtermijn van 14 dagen voor de start van de cursus.
  • Minimaal 2 weken voor de start van de cursus moet het cursusgeld op onze rekening staan.


Wachtlijst

Je kunt eventueel al vroegtijdig inschrijven voor nog te starten cursussen. Je kunt hierover naar de nieuwe startdatum informeren. Als je je inschrijft voor een nieuwe cursus wordt je direct op de eerstvolgende cursistenlijst geplaatst. Plaatsing op de wachtlijst gaat op volgorde van aanvraag.


Instromen

Dit kan bij voldoende plek. Bij alle cursussen geldt VOL=VOL.


Proefles volgen

Je kunt altijd een video proefles aanvragen. Stuur ons een aanvraag en meld voor welke cursus je een proefles wilt hebben.


Les Inhalen

Als je een les hebt gemist, mag je deze les inhalen door de video-opname van de gemiste les zelfstandig te volgen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen hiervan.


Op tijd opzeggen

Wanneer je op tijd opzegt, is de kans groter dat een andere cursist op jouw plek kan komen. Probeer dus solidair te zijn en maak het elkaar makkelijker door je tijdig af te melden. Voor de lessen geldt een opzegtermijn van één maand.


Kosten

Je betaalt een vast bedrag in 1 termijn per factuur. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal lessen.
De prijs van de cursus kunnen gevonden worden in Schema en Prijzen.

Prijzen zijn inclusief gebruik van lesmaterialen zoals PDF en Video instructies.
De cursist moet de materialen en benodigdheden voor het project (jurk, broek, enz.) zelf aanschaffen. 
Denk ook aan dingen als een lapje stof, bijpassend garen en fournituren (rits, knopen, kant, koord of een band).

Alle prijzen zijn exclusief BTW
Alle door Online Fashion School Mode Incolors genoemde bedragen zijn exclusief btw. Een wettelijk erkende Opleiding is door
door de belastingdienst vrijgesteld van BTW. Er hoeft over dit bedrag dus geen BTW voldaan te worden.


Betalingen

De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is, vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Fashion School Mode Incolors stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Fashion Schoool Mode Incolors bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.


Annulering en kosten bij annulering

Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Online Fashion School Mode Incolors besluiten de cursus te annuleren of de startdatum te veranderen. Natuurlijk ontvang je tijdig een bericht over alle veranderingen. Ook zodra een cursus van start gaatn krijg je een bericht van ons.


Annulering door een cursist

Kosteloos. Kan tot 2 weken voor de start van de cursus. 
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij korter dan 2 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij annulering na de startdatum(zonder reden) brengen wij 100% van de (resterende) cursus in rekening.


Restitutie

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, tenzij de cursus door Online Fashion School Mode Incolors wordt geannuleerd. Als een les definitief wordt geannuleerd door de docent, wordt het geannuleerde lesgeld binnen een maand teruggestort. Zorg daarom altijd dat de juiste gegevens bij ons bekend zijn. Indien mogelijk kan deze les ook op een ander tijdstip worden ingehaald.


Aansprakelijkheid (Mode Incolors)

Mode Incolors is tijdens de lessen, cursussen en workshops niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de deelnemer en/of een mede faciliterende organisatie. Mode Incolors is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus. Modestudio Incolors is niet aansprakelijk voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.


Privacy en beeldmaterialen

Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor het verzenden van informatie en het verzenden van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Beeldmateriaal, verkregen tijdens activiteiten van Online Fashion School Mode Incolors zal alleen gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming van de cursist.


Auteursrechtelijke bescherming lesmaterialen

Alle lesmaterialen en instructies, zoals video, PDF en foto’s, tekening blijven te alle tijden eigendom van Online Fashion School Mode Incolors. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


Suggesties ter verbetering

Heb je een tip, advies of suggestie ter verbetering van onze dienstverlening, dan horen we dit uiteraard graag. Jij kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar mail@modeincolors.nl